Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

   Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2019 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Najbliższy termin składania ofert mija 26 kwietnia 2019 r.

I. Rodzaje zadań objętych konkursem ofert
 
1. Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.
 
2. Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.
 
Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi:  1 100 000 zł.
 
II. Zasady przyznawania dotacji
 
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach:  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich; w zarządzeniu Szefa Urzędu z dnia 3 grudnia 2018 r.  w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego oraz w niniejszym ogłoszeniu.
 
3. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania.
 
4. Oferta może dotyczyć wyłącznie jednego przedsięwzięcia z zakresu zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia.
 
5. Dotacja nie może zostać przyznana na:
 
a) część ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług;
 
b) zadanie już zrealizowane;
 
c) spłatę zaległych zobowiązań;
 
d) bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, telefon);
 
e) koszty powoływania i funkcjonowania oddziałów, klubów lub innych jednostek;
 
f) wynagrodzenia z tytułu umów o pracę;
 
g) koszty zakupu środków trwałych;
 
h) koszty przejazdów i posiedzeń organów statutowych organizacji;
 
i) wycieczki;
 
j) koszty obsługi wojewódzkich i powiatowych rad kombatanckich;
 
k) koszty współczesnych pochówków i nagrobków;
 
l) wybicie wewnątrzorganizacyjnych odznak, medali itp.
 
6. Oferty należy składać zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty wzorami odpowiednimi dla danego rodzaju podmiotu wnioskującego o dotację.
 
7. Podmiot składający ofertę dotyczącą: medalu, sztandaru, pomnika lub tablicy, załącza odpowiednio: projekt medalu, projekt sztandaru, projekt wykonawczy obiektu (pomnika, tablicy itd.) wraz z opinią Instytutu Pamięci Narodowej i pisemną zgodą dysponenta terenu.
 
8. Kopie wymaganych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań majątkowych.
 
9. Szef Urzędu zastrzega sobie prawo do udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.
 
III. Terminy i warunki realizacji zadań
 
1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2019.
 
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 
3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentami wybranymi w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 
IV. Terminy składania ofert
 
1. Wyznacza się następujące terminy składania ofert:
 
* do 26 kwietnia 2019 r.;
* do 6 września 2019 r.
Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
 
2. Oferta winna zostać dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłana za pośrednictwem poczty w terminie określonym w otwartym konkursie ofert .