Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

    Ustawa o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce definiuje suszę jako szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku - klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych.

   Do oceny zagrożenia suszą został utworzony system monitoringu skutków suszy rolniczej uwzględniający klimatyczny bilans wodny i zmienność przestrzenną warunków glebowych. Wartości klimatycznego bilansu wodnego są obliczane dla kolejnych okresów sześciodekadowych na podstawie pomiarów stacji meteorologicznych.

    W wyznaczaniu obszarów dotkniętych suszą, oprócz wartości klimatycznego bilansu wodnego, są brane pod uwagę właściwości retencyjne gleb, ustalone według kategorii glebowych, wydzielonych na podstawie map glebowo-rolniczych. W ten sposób uwzględnia się fakt silnego zróżnicowania podatności pokrywy glebowej Polski na skutki niedoboru wody.

    System zawiera aplikacje komputerowe integrujące dane meteorologiczne potrzebne do obliczenia klimatycznego bilansu wodnego oraz dane z cyfrowej mapy glebowo-rolniczej obrazującej przestrzenne zróżnicowanie retencji wodnej różnych kategorii agronomicznych gleb. Informacje dotyczące wystąpienia suszy - w postaci dekadowych raportów - są przekazywane Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz publikowane w serwisie internetowym.

    Rodzaje upraw oraz terminy objęte suszą można zobaczyć w poniższym linku.

    http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0225063/

    W załączeniu wniosek oraz dwa oświadczenia  do wniosku do wyboru w zależnosci od posiadanej dokumentacji:

   Wniosek

  • oświadczenie producenta rolnego nie posiadającego własnej dokumentacji potwierdzającej wielkość prowadzonej produkcji rolnej

    Oświadczenie

  • oświadczenie producenta rolnego posiadającego pełną dokumentację potwierdzającą wielkość prowadzonej produkcji rolnej,

    Oświadczenie