Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Uncategorised

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu reprezentowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z siedzibą w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3
 2. Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
   • na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia - w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,
   • na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.
  • archiwizacji na podstawie:
   • przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne (nieobowiązkowe), których podanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze.
 6. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

Sesja Rady Miejskiej 2019.10.26

Nagranie   Cz. 1   Cz. 2   Cz. 3   Cz. 4

Sesja Rady Miejskiej 2019.09.26

Nagranie   Cz. 1   Cz. 2   Cz. 3   Cz. 4

Sesja Rady Miejskiej 2019.08.29

Nagranie   Cz. 1   Cz. 2   Cz. 3   Cz. 4

Sesja Rady Miejskiej 2019.06.27

Nagranie   Cz. 1   Cz. 2   Cz. 3   Cz. 4

Sesja Rady Miejskiej 2019.05.24

Nagranie Cz.1  Cz. 2

Sesja Rady Miejskiej 2019.04.25

Nagranie Cz.1  Cz. 2

Sesja Rady Miejskiej 2019.03.28

Nagranie Cz.1

Sesja Rady Miejskiej 2019.03.21

Nagranie Cz.1 

Sesja Rady Miejskiej 2019.02.26

Nagranie Cz.1  Cz. 2

Sesja Rady Miejskiej 2019.02.05

Nagranie   Cz. 1   Cz. 2   Cz. 3   Cz. 4

Sesja Rady Miejskiej 2018.12.28

Nagranie

Sesja Rady Miejskiej 2018.12.18

Nagranie    Cz. 1  Cz. 2

Sesja Rady Miejskiej 2018.11.30

Nagranie     Cz. 1   Cz. 2

Sesja Rady Miejskiej 2018.11.17

Nagranie     Cz. 1   Cz. 2   Cz. 3   Cz. 4   Cz. 5   Cz. 6  Cz. 7

    Przystępujemy do prac nad budżetem Gminy Węgliniec na 2019 rok, wszystkich mieszkańców gminy oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty zapraszamy do składania wniosków do budzetu według załączonego wzoru. Uwaga termin składania wniosków upływa 18 września 2018r. godz. 15.00. Wnioski złożone po tym terminie nie bedą rozpatrywane.

Wniosek do budżetu 2019

    Jakie wnioski elektroniczne można wysłać przez portal emp@tia oraz informacja przez które Banki można wysłać wnioski 500+/ SDS i założyć profil zaufany (PZ) 

    Wnioski elektroniczne jakie można przesłać przez Portal Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) do Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej (JOPS)/ Urzędów realizujących zadania z obszarów: SR/SW/FA/ON/RKZ

Obszar

Symbol wniosku

Nazwa formularza elektronicznego na Portalu empatia.mpips.gov.pl w zakładce
eWnioski

Świadczenia wychowawcze

SW-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

SDS-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+)

Świadczenia Rodzinne

SR-1

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku
rodzinnego;

SR-2

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się
dziecka "Becikowe"

SR-3

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;

SR-4

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;

SR-5

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

SR-6

Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka
dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie
świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu
alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.);

SR-7

Wniosek o świadczenie rodzicielskie.

SR-8

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia "Za życiem"

Fundusz Alimentacyjny

FA-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

Karta Dużej Rodziny

KDR

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej
Rodziny.

Pomoc Społeczna

PS-1

Wniosek o przyznanie pomocy społecznej;

PS-2

Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej;

PS-3

Wniosek o pomoc społeczną dla innej osoby /rodziny.

Opieka nad dzieckiem do lat 3

RKZ-1

Wniosek o wpis do rejestru żłobków / klubów dziecięcych;

RKZ-2

Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków / klubów dziecięcych;

RKZ-3

Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków / klubów dziecięcych.

Turnusy rehabilitacyjne -Rejestry

ON-1

Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehebilitacyjnych, w
których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze
środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 

ON-2

Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy
rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania
państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego (KPA)

ZS-1

Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy;

ZS-2

Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty
spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie
odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami
realizowanymi odpłatnie);

ZS-3

Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej;

ZS-4

Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia;

ZS-5

Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie;

ZS-6

Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej.


Dodatkowo wskazać należy, że na Portalu Emp@tia udostępnione są następujące
usługi dla Obywateli

1) Wykaz Partnerów Karty Dużej Rodziny: http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

2) Mapa żłobków i klubów dziecięcych: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

3) Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych: http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

4) Wykaz Dziennych Opiekunów: http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow

5) Rejestr Ośrodków Turnusów Rehabilitacyjnych: http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-osrodkow

6) Rejestr Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych: http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-organizatorow

7) Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej RJPS (m.in.: OPS, MOPS, PCPR, ROPS,
WPS UW, DPS, CIS, KIS, OIK, OW-DPS, OW-N, PIK): http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/ps/rejestr

Banki przez które można wysłać: wniosek 500+ / wniosek SDS oraz przez który bank można założyć Profil Zaufany

Lp.

Banki:

skrót

300+ (SDS)

500+ (SW)

Profil Zaufany (PZ)

1

Alior Bank S.A.

ALB

Tak

Tak

nie dotyczy

2

Bank PKO BP

PKO

Tak

Tak

Tak

3

Bank PKO BP / Inteligo

PKO

Tak

Tak

Tak

4

Bank Pocztowy S.A.

POC

Tak

Tak

nie dotyczy

5

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

BPS

Tak

Tak

nie dotyczy

6

Bank Zachodni WBK S.A.

WBK

nie dotyczy

Tak

Tak

7

BGŻ BNP Paribas S.A.

BNP

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

8

Credit Agricole Bank Polska S.A.

CRE

Tak

Tak

nie dotyczy

9

Euro Bank S.A.

EUR

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

10

Getin Noble Bank S.A.

GET

Tak

Tak

nie dotyczy

11

ING Bank Śląski S.A.

ING

Tak

Tak

Tak

12

mBank S.A.

MBK

Tak

Tak

Tak

13

Millennium S.A.

MIL

Tak

Tak

Tak

14

Nest Bank S.A.

FMB

Tak

Tak

nie dotyczy

15

PEKAO S.A.

PEO

tak

Tak

Tak

16

PLUS BANK S.A.

PLU

nie dotyczy

tak

nie dotyczy

17

Raiffeisen Bank Polska S.A.

RAI

nie dotyczy

tak

nie dotyczy

18

SGB-Bank S.A.

SGB

tak

tak

nie dotyczy

19

ZUS

ZUS

nie dotyczy

tak

nie dotyczy

20

Envelo

 

nie dotyczy

nie dotyczy

tak