Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

 

DEKLARACJA WSTĘPNA dot. wymiany pieców

   W nawiązaniu do informacji z dnia 17.05.2017 r. dot. wymiany lokalnych źródeł ciepła, informuję, iż przygotowany został projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielenia dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Węgliniec, który skierowałem do Biura Rady Miejskiej celem wszczęcia procedury legislacyjnej. Projekt uchwały został zaopiniowany przez Doradcę Energetycznego - Pana Łukasza Hadę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

   Spotkanie z Doradcą Energetycznym zostanie zorganizowane po podjęciu przez Radę Miejską Węglińca uchwały w przedmiotowym zakresie.

   Równolegle do prac związanych z przygotowaniem projektu uchwały przygotowany został wzór deklaracji dotyczący likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji oraz zakupu i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła na terenie Gminy Węgliniec w latach 2017 - 2018 w lokalach lub budynkach mieszkalnych. Powyższa deklaracja, jako deklaracja wstępna pozwoli oszacować skalę zainteresowania mieszkańców wymianą pieców oraz przygotować wniosek do WFOŚiGW w sprawie pozyskania środków na ten cel.

  Druk deklaracji wstępnej jest dostępny na stronie internetowej www.wegliniec.pl, w zakładce -WYMIANA PIECÓW oraz po jej przekazaniu - u Sołtysów poszczególnych miejscowości.

Deklarację wstępną proszę złożyć w tut. urzędzie lub u Sołtysów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.07.2017 r.

        Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
(-) Stanisław Mikołajczyk

DEKLARACJA

PROGRAM PRIORYTETOWY OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PROGRAM PRIORYTETOWY OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - streszczenie