Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

    Przepisy nie nakazują gminom odbioru wszystkich odpadów od mieszkańców

Z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że gminy nie muszą zorganizować odbioru każdego rodzaju odpadów, a wyłącznie odbiór odpadów komunalnych. Zgodnie z art. 6c ust. 1 ww. - gminy są obowiązane jedynie do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

    W praktyce oznacza to, że gminy nie muszą zorganizować odbioru każdego rodzaju odpadów, a wyłącznie odpadów komunalnych.

    Odpadami komunalnymi zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadachodpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

    Ustawa nie przewidując organizowania przez gminę odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów o innym charakterze, np. styropianu opakowaniowego, opon z maszyn rolniczych itp. Oznacza to, że zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne pozostaje nadal obowiązkiem ich wytwórców.

    Jednakże wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gmina Węgliniec zorganizowała i ustaliła zasady:

- odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do Starosty Zgorzeleckiego, a pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec;

- odbioru odpadów niestandardowych.