Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

   „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec” to nazwa projektu, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

   Całkowity koszt projektu wynosi 1 537 701,67 PLN, w tym 1 460 121,67 PLN to  dofinansowanie z UE i budżetu państwa. Kwota wkładu własnego w wysokości 77 580,00 PLN i zostanie pokryta w formie wkładu niefinansowego w postaci użyczenia sal na prowadzenie zajęć z uczniami.

   Projekt zakłada prowadzenie dodatkowych zajęć z matematyki, chemii, geografii, biologii metodą eksperymentu, zajęć z języków obcych, informatyki.

   Projekt uwzględnia również konieczność wyrównywania szans uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w formie zajęć socjoterapeutycznych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych.

   Zaplanowano także szkolenia dla nauczycieli m.in. dotyczące wykorzystywania metody eksperymentu w dydaktyce, edukacji w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,  kształtowania umiejętności  i właściwych postaw uczniów, pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi.

    W celu realizacji planowanych zajęć z uczniami szkoły otrzymają niezbędne nowoczesne wyposażenie i pomoce dydaktyczne w tym monitory interaktywne, laptopy, programy multimedialne, roboty.

   Projekt będzie realizowany w okresie styczeń 2019 - grudzień 2020 roku w Szkołach Podstawowych w Czerwonej Wodzie, Węglińcu i Ruszowie.