Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      750x200px scaled

banner poradni segregacji

koronawirus

  Ustawowe obowiązki właścicieli nieruchomości - zapewnienie utrzymania porządku i czystości poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

     Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie porządku i czystości poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

            Zgodnie z Uchwałą nr 305/XX/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec określono, że uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego zapewniają właściciele nieruchomości poprzez ich uprzątnięcie w sposób nie powodujący zakłócenia w ruchu pieszych lub pojazdów.

            Zabrania się usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię, w przydrożny pas zieleni, do kratek ściekowych bądź koszy ulicznych.

Burmistrz

Gminy i Miasta Węgliniec

(-) Stanisław Mikołajczyk