Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

   Wprowadzona reforma oświaty, likwidująca gimnazja, treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli porządkuje sprawę imion i patronów m.in. 8-letnich szkół podstawowych. W placówkach oświatowych Gminy Węgliniec problem z wyborem imienia dla 8-letniej szkoły podstawowej zaistniał w tylko w przypadku Ruszowa.

    W funkcjonującym Zespole Szkół imię Orląt Lwowskich posiadało Gimnazjum,
a imię Bohaterów 37 pp 7 dywizji II Armii Wojska Polskiego posiadała 6-letnia Szkoła Podstawowa. Przywołane  na wstępie rozporządzenie MEN określa procedurę ustalenia imienia 8-letniej szkoły podstawowej powstałej po przekształceniu dotychczasowej 6-letniej w 8-letnią szkołę podstawową przy jednoczesnym wygaszeniu gimnazjum. W przypadku zespołu publicznych szkół składającego się z 6-letniej szkoły podstawowej i gimnazjum, który staje się 8-letnią szkołą podstawową, szkole podstawowej imię wskazuje organ prowadzący spośród imienia zespołu szkół lub imion szkół wchodzących w skład tego zespołu.

    Jako pierwsi w dniu 20.09.2017 r., inicjatywę w zakresie ustalenia imienia nowej
8-letniej Szkoły Podstawowej w Ruszowie zgłosiły w jednym wniosku organy Szkoły Podstawowej w Ruszowie tj. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. Organ prowadzący szkołę,  jakim jest Rada Miejska Węglińca, będąc uprawnionym
do wskazania imienia szkoły, chcąc rozpatrzyć wniosek o nadanie imienia Orląt Lwowskich Szkole Podstawowej w Ruszowie, zorganizował w dniu 10.10.2017 r. spotkanie Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej z wnioskodawcami i Radą Sołecką, reprezentującą społeczeństwo Ruszowa. Głównym celem wspólnego spotkania było zapoznanie się
ze stanowiskiem wnioskodawców w przedmiocie ustalenia imienia Szkoły jak i wysłuchanie opinii mieszkańców o zamiarze ustalenia imienia Szkoły. Taka procedura ustalenia imienia Szkole wynikała również z treści zamieszczanych opinii i wniosków w elektronicznych publikatorach.

   W trakcie posiedzenia komisji, obecni jej uczestnicy jednogłośnie potwierdzili zamiar i konieczność zachowania dotychczasowego imienia 6-letniej Szkoły Podstawowej,
której od dnia 06.07.1973 r. Patron – Bohaterowie 37 pp 7 dywizji II Armii Wojska Polskiego miał wpływ w kształtowaniu wzorców postaw, płynących przesłań w wychowywaniu
i edukacji. Uczestnicy spotkania stwierdzili również, że od dnia 27.09.2003 roku  imię Orląt Lwowskich Gimnazjum, mające wpływ w kształtowaniu młodych pokoleń, w ich wychowaniu i edukacji, a przede wszystkim dorobek w osiągnięciach i laurach, też nie może być zaprzepaszczone.

   Pierwotnie złożony wniosek o nadanie tylko imienia Orląt Lwowskich, uwzględniając wspólny i zgodny wniosek organów szkoły, jak i przedstawicieli Sołectwa, został zmodyfikowany i ustalony w brzmieniu nowego imienia będącego połączeniem dotychczasowych obydwu imion. Nowy, wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, o nadanie Szkole Podstawowej w Ruszowie imienia „Orląt Lwowskich i  Bohaterów 37 Pułku Piechoty 7 Dywizji II Armii Wojska Polskiego” został skierowany za pośrednictwem Komisji Oświaty do Rady Miejskiej Węglińca celem jego rozpatrzenia. Głównym uzasadnieniem powyższego wniosku jest uzyskanie indywidualnej tożsamości Szkoły Podstawowej w Ruszowie wyróżniającą ją spośród innych szkół. Nadanie im. Orląt Lwowskich i im. Bohaterów 37 Pułku Piechoty
7 Dywizji II Armii Wojska Polskiego Szkole Podstawowej w Ruszowie wzbogaci tradycję, obrzędowość oraz działania wychowawcze szkoły. Kultywowanie na zasadach równorzędnych, tradycji i tożsamości wynikających z wzorców i postaw obydwu patronów, służyć będzie zwiększeniu wiedzy o historii Ojczyzny  a przede wszystkim kształtować będzie postawy patriotyczne.

   Przedłożony wniosek o zachowanie imion patronów dotychczasowej 6-letniej Szkoły Podstawowej i wygaszanego Gimnazjum jest akceptowalny przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, co potwierdza wypowiedź wiceministra MEN: Szkoła, która zostanie utworzona w miejsce gimnazjum, może ewentualnie przejąć patrona lub otrzymać dodatkowo imię obecnego, gimnazjalnego - tłumaczy Maciej Kopeć, wiceminister edukacji.”. Projekt uchwały Rady Miejskiej, przed jej rozpatrzeniem na sesji w dniu 31.10.2017 r., został skonsultowany
i uzyskał aprobatę zarówno Dolnośląskiego Kuratora Oświaty jak i Wydziału Prawnego
i Nadzoru Wojewody Dolnośląskiego.

Burmistrz Gminy i Miasta

Stanisław Mikołajczyk

uchwala imie szkoly 01

uchwala imie szkoly 02