Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Interreg Polska Saksonia logo

logo wybory banner

                          PRZETARGI  2017 (1 półrocze)                              PRZETARGI 2017 (2 półrocze)

                         PRZETARGI 2018 (1 półrocze)

 

PRZETARGI  2018 / 2 Półrocze

 


2018.10.16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Dotyczy: Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Kościelna Wieś, Okrąglica, Ruszów w Gminie Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
STWIOR
Przedmiar
Projekt budowlany
Projekt budowlany 1


2018.10.16
ZARZĄDZENIE I PROGRAM
Nr 91/2018 Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 16 października 2018r.
Dotyczy: Przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2019 rok.
Zarządzenie i program


2018.10.12
ZAPYTANIE CENOWE
Dotyczy:  Zakupu i dostawy hydrantów na potrzeby gminy Węgliniec
Zapytanie


2018.10.11
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zielonce – obręb Stary Węgliniec. Część działki nr 1482/34 o powierzchni 440 m2. Oznaczenie geodezyjne działki- Zielonka – obręb Stary Węgliniec. Kw. JG1Z/00015536/5
Ogłoszenie


2018.10.11
OGŁOSZENIE
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie w pobliżu ul. Kolejowej. Działka nr 1581/10. Powierzchnia działki - 1 800 m2 , KW JG1Z/00015534/1
Ogłoszenie


2018.10.08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: "Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Węgliniec"
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
Ogólna charakterystyka robót
Przedmiar
Specyfikacja


2018.10.04
INFORMACJA ZE ZŁOŻENIA OFERT
Dotyczy: „Budowa chodnika w miejscowości Węgliniec ul. Mickiewicza zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 296”
Informacja


2018.10.04
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec”.
Zawiadomienie


2018.10.03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie zimowym 2018/2019"
Zawiadomienie


2018.10.02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Przebudowa drogi gminnej – ul.Polna w Ruszowie„
Zawiadomienie


2018.09.27
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy”
Informacja


2018.09.26
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Kościelna Wieś, Okrąglica, Ruszów w Gminie Węgliniec”.
Informacja


2018.09.25
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: „Dostawa energii elektrycznej energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec”
Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania


2018.09.25
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Przebudowa drogi gminnej – ul.Polna w Ruszowie”.
Informacja


2018.09.25
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Budowa chodnika w miejscowości Węgliniec ul. Mickiewicza zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 296”
Zaproszenie
Załącznik


2018.09.24
ODPOWIEDZI NA PYTANIA nr 3
Dotyczy: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Kościelna Wieś, Okrąglica, Ruszów w Gminie Węgliniec ".
Odpowiedzi na pytania


2018.09.24
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: Wykonania zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez organizacje pozarządowe
Wynik


2018.09.21
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Dotyczy : „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie zimowym 2018/2019".
Informacja


2018.09.21
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy : Zaproszenia do złożenia oferty na "Realizację prac projektowych dla zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Węgliniec ul. Mickiewicza zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 296"
Unieważnienie


2018.09.20
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Kościelna Wieś, Okrąglica, Ruszów w Gminie Węgliniec ".
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania


2018.09.19
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Renowacja istniejącego terenu zieleni w Ruszowie na skwerze przy ul.Partyzantów działka nr 319.
Zaproszenie
Projekt
Projekt zagospodarowania
Specyfikacja
Przedmiar


2018.09.19
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Dostawa energii elektrycznej energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
Załączniki


2018.09.18
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Kościelna Wieś, Okrąglica, Ruszów w Gminie Węgliniec ".
Modyfikacja SIWZ
Załącznik nr 1


2018.09.18
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Kościelna Wieś, Okrąglica, Ruszów w Gminie Węgliniec ".
Odpowiedzi na pytania
Załącznik nr 1


2018.09.13
OGŁOSZENIE
Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie zimowym 2018/2019”
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
Załącznik do SIWZ


2018.09.10
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Złozenia koncepcji architektonicznej budowy sali widowiskowo-tanecznej przy Domu Kultury w Ruszowie
Zaproszenie
Załącznik


2018.09.10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Utwardzenie kostką alejki na cmentarzu komunalnym w Starym Węglińcu.
Zawiadomienie


2018.09.10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej – ul. Polna w Ruszowie
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
STWiOR
Przedmiar
Przedmiar cd.
Projekt budowlany


2018.09.07
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Budowa chodnika w miejscowości Węgliniec ul. Mickiewicza zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 296”
Zaproszenie
Załącznik


2018.09.07
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Węgliniec”
Ogłoszenie


2018.09.06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Kościelna Wieś, Okrąglica, Ruszów w Gminie Węgliniec.
Ogłoszenie
SIWZ pdf.
SIWZ doc.
STWIOR
Przedmiar
Projekt budowlany
Projekt budowlany 1


2018.09.06
OGŁOSZENIE
Dotyczy: „II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego Nieruchomość składa się z trzech działek: działka nr 295, 296, 297/1 – łączna powierzchnia działek - 3 366 m2 , KW JG1Z/00015538/9”.
Ogłoszenie
Wyciąg


2018.09.06
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu”.
Zaproszenie


2018.09.05
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Węgliniec”
Zawiadomienie


2018.09.04
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotczy: „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”.
Zawiadomienie


2018.09.04
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotczy: „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Węgliniec”.
Informacja


2018.09.03
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
Dotyczy: Remont pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie ( modernizacja).
Protokół


2018.08.31
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Gminie Węgliniec”.
Odpowiedzi


2018.08.31
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Utwardzenie kostką alejki na cmentarzu komunalnym w Starym Węglińcu.
Zaproszenie


2018.08.30
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania/powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez organizacje pozarządowe.
Wynik


2018.08.29
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU
Dotyczy: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez organizacje pozarządowe.
Konkurs
Oferta
Roczny program współpracy
Wzór umowy


2018.08.28
ZAPROSZENIE
Dotyczy: "Renowacja istniejącego terenu zieleni w Ruszowie na skwerze przy ul. Partyzantów działka nr 319"
Zaproszenie
Przedmiar
Specyfikacja
Projekt zagospodarowania
Projekt


2018.08.27
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: „ Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Węgliniec. ”
Zaproszenie


2018.08.23
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Węgliniec
Ogłoszenie


2018.08.23
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Remont pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie (modernizacja).
Zaproszenie
Projekt budowlany
Przedmiar zadanie nr 1
Przedmiar zadanie nr 2
Specyfikacje techniczne


2018.08.23
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu”.
Zaproszenie


2018.08.23
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”
Zawiadomienie


2018.08.23
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Budowa szlaku rowerowego „Szlakiem starej kolei Węgliniec – Czerwona Woda”
Zawiadomienie


2018.08.23
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY
Dotyczy: „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu (droga gminna nr 103639D) działki Nr 35, 57, 206, 29/1 Węgliniec”
Protokół


2018.08.17
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Gminie Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ pdf.
SIWZ doc.
Zadanie nr 1 - Piaseczna
Zadanie nr 2 - Zielonka


2018.08.16
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Gminie Węgliniec”.
Zawiadomienie


2018.08.16
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: "Budowa małej architektury sportowo –rekreacyjnej – otwarta strefa aktywności w Węglińcu
Zawiadomienie


2018.08.16
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”.
Informacja


2018.08.10
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
„Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu - budowa boiska treningowego"
Informacja


2018.08.09
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu
Informacja


2018.08.07
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu - budowa boiska treningowego".
Odpowiedzi


2018.08.03
Ogłoszenie otwartego konkursu
Dotyczy: Oferty na realizacje zadań publicznych w zakresie w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez organizacje pozarządowe
Konkurs
Oferta
Roczny program współpracy
Wzór umowy


2018.08.03
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: „Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”.
Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania nr 1
Projekt budowlany
Specyfikacja
Mapa 1
Mapa 2


2018.08.02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Wykonanie koncepcji rewitalizacji istniejących oraz budowy nowych szlaków pieszorowerowych w ramach programu „Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich”.
Zawiadomienie


2018.08.01
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa szlaku rowerowego „Szlakiem starej kolei Węgliniec – Czerwona Woda”
Informacja


2018.07.31
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Gminie Węgliniec”.
Informacja


2018.07.30
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa małej architektury sportowo – rekreacyjnej – otwarta strefa aktywności w Węglińcu”.
Informacja


2018.07.27
OGŁOSZENIE
Dotyczy: „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”
Ogłoszenie
SIWZ pdf.
SIWZ doc.
Czerwona Woda ul. Kościuszki
Czerwona Woda ul. Czerwionki
Ruszów ul. Bolesławiecka
Ruszów ul. Kantowicza
Jagodzin cmentarz
Piaseczna
Stary Węgliniec ul. Zielona
Węgliniec ul. Karola Wojtyły


2018.07.27
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”
Zawiadomienie


2018.07.27
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu.
Ogłoszenie
SIWZ pdf.
SIWZ doc.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


2018.07.27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Dostawa cylindra rozpierającego (rozpieracza kolumnowego) akumulatorowego do zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego (drogowego).
Zawiadomienie


2018.07.27
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Drugie postepowanie. Przebudowa studni S4 wraz z wymianą sieci wodnej oraz kabla zasilającego pomiędzy SUW w Węglińcu a studnią S4.
Zaproszenie
Załącznik


2018.07.27
Unieważnienie zapytania ofertowego
Dotyczy: "Przebudowa studni S4 wraz z wymianą sieci wodnej oraz kabla zasilającego pomiędzy SUW e Węglińcu a studnią S4"
Unieważnienie


2018.07.26
OGŁOSZENIE
Dotyczy: "Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu - budowa boiska treningowego."
Ogłoszenie
SIWZ pdf.
SIWZ doc.
Specyfikacja techniczna
Charakterystyka obiektu
Projekt zagospodarowania terenu
Parametry trawy
Przedmiar


2018.07.26
ZAPROSZENIE
Dotyczy: "Wykonania dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych w Gminie Węgliniec"
Zaproszenie


2018.07.25
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”.
Informacja z otwarcia ofert


2018.07.24
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: „Budowa małej architektury sportowo – rekreacyjnej – otwarta strefa aktywności w Węglińcu ".
Modyfikacja SIWZ


2018.07.24
ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2
Dotyczy: „Budowa małej architektury sportowo – rekreacyjnej – otwarta strefa aktywności w Węglińcu ".
Odpowiedzi na pytania


2018.07.20
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Wykonanie koncepcji rewitalizacji istniejących oraz budowy nowych szlaków pieszo-rowerowych w ramach programu „Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich”.
Zaproszenie
Zaproszenie doc.


2018.07.20
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2
Dotyczy: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Gminie Węgliniec”.
Odpowiedzi na pytania 2


2018.07.20
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Gminie Węgliniec”.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2018.07.19
INFORMACJA
Dotyczy: „Trzeźwość egzaminem z wolności”
Informacja


2018.07.19
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na „Realizację prac projektowych i robót budowlanych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej dla zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Węgliniec ul. Mickiewicza przy drodze wojewódzkiej nr 296”
Zawiadomienie


2018.07.19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: "Naprawa i montaż elementów stalowych na pomoście i mostkach w Parku Królowej Pokoju w Czerwonej Wodzie”
Zawiadomienie


2018.07.18
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1
Dotyczy: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Gminie Węgliniec”.
Odpowiedzi na pytania 1


2018.07.18
ZAPROSZENIE - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZERWONEJ WODZIE ZAPRASZA
Do złożenia oferty na zadanie pn.: Dostawa cylindra rozpierającego (rozpieracza kolumnowego) akumulatorowego do zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego (drogowego)
Zaproszenie


2018.07.18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Rewitalizacja parku położonego w Węglińcu” w celu przywrócenia walorów estetycznych i funkcjonalnych parku miejskiego.
Zawiadomienie


2018.07.18
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: "Utwardzenie kostką alejki na cmentarzu komunalnym w Starym Węglińcu."
Zawiadomienie


2018.07.17
OGŁOSZENIE
Dotyczy: "Budowa szlaku rowerowego „Szlakiem starej kolei Węgliniec – Czerwona Woda"
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.

Projekt Budowlany etap I
Dokumentacja techniczna etap II
Specyfikacja techniczna
Przedmiary


2018.07.17
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Budowa małej architektury sportowo – rekreacyjnej – otwarta strefa aktywności w Węglińcu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Modyfikacja SIWZ 2
Odpowiedzi na pytania 2


2018.07.17
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
Dotyczy: "Utwardzenie nawierzchni przy boisku sportowym w Zielonce na dz.nr 1482/34"
Protokół


2018.07.17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: "Przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych"
Zawiadomienie


2018.07.13
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu (droga gminna nr 103639D) działki Nr 35, 57, 206, 29/1
Zaproszenie


2018.07.13
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu (droga gminna nr 103639D) działki Nr 35, 57, 206, 29/1
Zawiadomienie


2018.07.12
OGŁOSZENIE
Dotyczy.: " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Gminie Węgliniec."
Ogłoszenie
SIWZ DOC
SIWZ PDF
Zadanie nr 1 - Ruszów ul. Nadrzeczna
Zadanie nr 2 - Ruszów ul. Polna
Zadanie nr 3 - Piaseczna
Zadanie nr 4 - Stary Węgliniec ul. Drzymały
Zadanie nr 5 - Zielonka

Odpowiedzi na pytania 1
Odpowiedzi na pytania 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ          


2018.07.12
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dotyczy : „ Świadczenie usług w formie schronienia dla osób bezdomnych ”
Informacja


2018.07.11
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „ Rewitalizacja parku położonego w Węglińcu w celu przywrócenia walorów estetycznych i funkcjonalnych parku miejskiego.”
Odpowiedz


2018.07.11
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „  Naprawa i montaż elementów stalowych na pomoście i mostkach w Parku Królowej Pokoju w Czerwonej Wodzie.”
Zaproszenie


2018.07.10
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Budowa małej architektury sportowo – rekreacyjnej – otwarta strefa aktywności w Węglińcu
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
Projekt zagospodarowania
Przedmiar
Projekt budowlany
Specyfikacje


2018.07.10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”.
Ogłoszenie
SIWZ DOC
SIWZ PDF
Czerwona Woda ul. Kościuszki
Czerwona Woda ul. Czerwionki
Ruszów ul. Bolesławiecka
Ruszów ul. Kantowicza
Jagodzin cmentarz
Piaseczna
Stary Węgliniec ul. Zielona
Węgliniec ul. Karola Wojtyły


2018.07.09
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Rewitalizacja parku położonego w Węglińcu” w celu przywrócenia walorów estetycznych i funkcjonalnych parku miejskiego.”
Zaproszenie


2018.07.09
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy : „ Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Węgliniec. ”
Ogłoszenie


2018.07.09
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „ Utwardzenie kostką alejki na cmentarzu komunalnym w Starym Węglińcu. ”
Zaproszenie


2018.07.06
ZAPROSZENIE
DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Węglińcu zaprasza do żłożenia oferty:
Przebudowa studni S4 wraz z wymianą sieci wodnej oraz kabla zasilającego pomiędzy SUW w Węglińcu a studnią S4.
Zaproszenie Przebudowa
Zaproszenie modernizacja doc.
Formularz oferty
Dodatki


2018.07.05
MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Dotyczy: „Przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”
Modyfikacja
Modyfikacja doc.


2018.07.05
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: " Wykonanie usługi serwisu kotłów gazowych przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2018/2019 "
Zaproszenie
Zaproszenie doc.
Załącznik nr 1


2018.07.04
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „ Budowa szlaku rowerowego „Szlakiem starej kolei Węgliniec – Czerwona Woda ”.
Zawiadomienie


2018.07.04
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „ Budowa oświetlenia na terenie GminyWęgliniec ”
Zawiadomienie


2018.07.04
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „ Budowa małej architektury sportowo - rekreacyjnej - otwarta strefa aktywności w Węglińcu”
Zawiadomienie


2018.07.04
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „ Budowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ”
Zawiadomienie


2018.07.03
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa szlaku rowerowego „Szlakiem starej kolei Węgliniec-Czerwona Woda”
Informacja